Dimitrie Cantemir

de Lucian Blaga

O domnie a casei Cantemir
(nt- Blaga se referea la Dimitrie si Antioh-fiul)
ar fi grăbit, ... cu cel puţin o sută de ani renaşterea
politică şi culturală a poporului român.

„Viaţa lui Dimitrie Cantemir (nt - 1684 -1723) e o viaţă trăită la răscruce de vremuri ... Înşirând câteva nume (nt-Ludovic al XIV-lea, Carol al XII-lea, Petru cel Mare, Eugen de Savoia) dăm punctele de reper, cari ne îngăduie să apreciem cât de învolburată a fost epoca ... E vorba aşadar despre timpul absolutismelor radicale ... a fost o epocă foarte mişcată nu numai din punct de vedere politic. Sub raport spiritual ... se găsesc în zenitul barocului. Barocul este epoca viziunii dinamice despre lume şi viaţă. Notăm că de aceste tendinţi se resimte în acel timp ... şi bizantinismul. Cantemir se integrează acestui bizantinism mai mişcat, devenind unul din principalii săi exponenţi sprituali. ... când în toamna anului 1710, ... noua sa domnie va începe sub auspiciile incerte ale conflictului turco-rus.Ţarul Petru cel Mare îşi întinsese împărăţia până la Marea Neagră. Întorcându-se în Moldova, Dimitrie Cantemir găseşte pe moldoveni foarte înclinaţi spre o politică alături de Ţar, în a cărui persoană vedeau pe salvatorul lor ... Nu trec câteva luni şi bate ceasul înfrângerii de la Stănileşti (1711) ... şi Dimitrie Cantemir, principiile moldovean îşi va găsi refugiul în imperiul rusesc. ...
Academia (nt - din Berlin, al cărui membru era) l-a însărcinat să scrie un studiu despre Moldova, patria sa pierdută. ... Descriptio Moldaviae. În această lucrare Cantemir înfăţişează după criterii călăuzitoare moderne, geografia ţării sale, starea politică, viaţa bisercească şi literară ... Iată etica intelectuală, ce-l conduce: „Cei care vrem să descriem moravurile moldovenilor .. iubirea de patrie insistă şi porunceşte să încărcăm cu laude acel popor în care ne-am născut ... Se opune însă spiritul de adevăr şi ne opreşte cele ce dreapta judecată ne sfătuieşte că sunt de reprobat” ... Pentru istoriografia românească cea mai importantă dintre operele lui Dimitrie Cantemir este Hronicul vechimia Româno-Moldo-Vlahilor, scrisă mai întîi în latineşte, apoi tradusă de el însuşi în româneşte”.
Despre opera literară, filosofică, ştiinţifică, muzicografică a lui Dimitrie Cantemir se poate susţine fără nici o exagerare că echivalează cu aceea a unei întregi societăţi literare şi ştiinţifice”

* * *

Ştiinţa sacro-sanctă (Metafizica)
„Cantemir are ... certitudinea ... că ar exista o ştiinţă sacră, ... pe care însuşi creatorul o are despre sine şi despre creaturile sale. Omului îi este însă ... inaccesibilă o asemenea ştiinţă, a adevărului absolut; mai mult chiar şi atunci când D-zeu vine în ajutorul omului, ... omul nu este în stare s-o cuprindă decât numai în oglindă, adică prin deformările inerente oricărei oglindiri. ... Calea aceasta, de a-ţi însuşi prin proprie experienţă vizionară un pretins adevăr, care prin natura sa depăşeşte posibilităţile normale ale omului, este teosofică. ... Să nu ne închipuim că cercetarea limitelor inerente oricărei cunoaşteri ar începe ... doar cu Hume sau Kant.
... se găsesc alături probleme de înalt interes filosofic, ... cum este cea a cunoaşterii simple, atribuite spiritului divin, şi a cunoaşterii compuse atribuită omului, problemă pe care o găsim tratată mai târziu şi la Kant, şi care de la aceasta a fost reluată cu entuziasm de filosofia idealist - romantică germană, începând cu Fichte şi Scheling şi terminnd cu Hegel. Se găsesc, zic, în cartea lui Cantemir, dezbătute cu ardoare probleme metafizice de superior interes, imponderabile, diafane, foarte aerate, şi probleme aduse în discuţie, dacă nu grosolan, cel puţin naiv, cum sunt acelea a unor fenomene ca fulgerul şi cutremurul de pământ explicate supranaturalist ... ”
Istoria pentru creşterea şi descreşterea curţii aliosmăneşti – Historia incrementorum atque decrementorum aulae othomanicae
„ .. a fost tradusă în veacul al XVIII lea în engleză, germană, franceză, devenind pentru câteva decenii principalul izvor de informaţii al occidentului cu privire la imperiul otoman. ... Iată semnificativele cuvinte ale lui Voltaire: O sută de istoriografi copiază aceste miserabile basme. Dicţionarele Europei le repetă. Consultaţi adevăratele anale turceşti, adunate de prinţul Cantemir şi veţi vedea cât de ridicole sunt toate aceste minciuni ( nt – despre otomani din istorigrafia occidentală).

alte referinte

acasa    inapoi